Group 297
prostokaty1 – 2

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług kosmetycznych oraz zabiegów z zakresu kosmetologii High-Tech zwanych dalej „Regulaminem” w AMEA Klinika Piękna Agnieszka Arym, Anna Wons-Sobolewska spółka cywilna zwaną dalej „Kliniką” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), przy ul. Żwirki i Wigury 11, filia w Zblewie (83-210), pl. 700-lecia 2c, określa ogólne warunki korzystania z usług, jak i zakup towarów i usług oferowanych w Klinice. Regulamin dostępny jest w placówkach kliniki oraz na jej stronie internetowej – www.ameaklinika.com.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Cennik – aktualny cennik zawierający ceny usług oraz towarów dostępny
  na stronie internetowej oraz w Klinice. Kwoty podane w cenniku są cenami brutto podanymi w polskich złotych; dostępny jest na stronie internetowej – www.ameaklinika.com oraz w placówkach kliniki.
 2. Umowa – rezerwacja, przedpłata i podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Kliniki równoważne z zawarciem umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług
  w Klinice i akceptacją niniejszego Regulaminu – Klient nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń;

 3. Zabieg – zabieg kosmetyczny, kosmetologiczny, medycyny estetycznej lub każdy inny dostępny w aktualnej ofercie Kliniki; Klinika zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w jej ofercie;

 4. Klient/Klientka– osoba pełnoletnia oraz małoletnia korzystająca z usług Kliniki z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

 5. Pracownik – pracownik lub podwykonawca świadczący usługi na rzecz Kliniki;

 6. Dokumenty – dokumentacja niezbędna do klasyfikacji Klienta do zabiegu, karty tematyczne dedykowane do konkretnego zabiegu oraz wszelkie dokumenty i zgody identyfikujące klienta;

 7. Promocja – może dotyczyć ceny serii zabiegów lub pojedynczego zabiegu, a także indywidualnych promocji dla stałych klientów. Aktualne promocje ogólne dostępne są na stronie internetowej Kliniki lub w Social Mediach kliniki (Instagram/Facebook);

 8. Strona internetowa – strona internetowa Kliniki znajdująca się pod adresem www.ameaklinika.com;

 9. Voucher – bon upominkowy wystawiany przez Klinikę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 10. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Amea Klinika Piękna Agnieszka Arym, Anna Wons-Sobolewska spółka cywilna (RODO) – Polityka Bezpieczeństwa.

§ 3

Zakres usług świadczonych przez Klinikę

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem wykonania przez Klinikę usługi jest wyrażenie przez Klienta pisemnej zgody na zabieg na formularzu stosowanym przez Klinikę. Wyrażenie pisemnej zgody wymagane jest przed wykonaniem każdego zabiegu, również w sytuacji, gdy Klient przechodzi serię zabiegów.

 2. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 3. W przypadku Klientów niepełnoletnich podczas każdego zabiegu wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 4. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 16 lat, formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego małoletniego klienta.

 5. W przypadku Klientów, którzy ukończyli 16 lat, formularz zgody powinien być podpisany zarówno przez małoletniego Klienta, jak i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 6. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem w sytuacji, o której mowa w ust. 4 i 5 może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.

 7. Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach:

  1. gdy Klient nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  2. jeżeli stan Klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Kliniki wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną usługą lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie zabiegu;

  3. jeżeli Klient nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi, w tym w szczególności odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania usług przez Klinikę, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych formularzy w Klinice;

  4. Klient nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  5. jeśli w ocenie Pracownika przeprowadzenie konkretnego zabiegu u Klienta jest niewskazane, co wynika z jego wiedzy oraz doświadczenia życiowego, w tym, gdyby Pracownik miał wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta.

  1. Dokumenty Klienta przechowywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa.

  2. Klient w każdym czasie ma prawo wglądu do swojej dokumentacji.

 1. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Kliniki. Godziny pracy poszczególnych placówek dostępne są w widocznych miejscach w siedzibie i oddziale oraz na stronie internetowej www.ameaklinika.com. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany czasu jej pracy – może oznaczać to czasowe zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac – Klientowi wówczas przysługuje prawo do zrealizowania wykupionej usługi w innym możliwie najbliższym terminie, a w przypadku trwałej niemożności zrealizowana wybranej usługi, Klientowi przysługuje zwrot kosztów uiszczonych na jej poczet.

§ 4

Organizacja świadczenia usług, w tym pobieranie opłat,

obowiązek wpłaty zadatku

 1. Płatności za usługi realizowane w Klinice dokonywane są przez Klientów w dniu ich wykonania, chyba że strony postanowią inaczej.

 2. Klient zobowiązany jest, w dniu umówienia wizyty, do wpłaty zadatku /w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/ w wysokości 10% wartości zakupionej usługi. W przypadku umówienia wizyty online, na jego wpłatę, za pośrednictwem systemu T-pay (link do płatności zostanie wysłany sms-em bądź e-mailem), Klient ma 24h – w przypadku niedokonania płatności, rezerwacja usługi zostanie anulowana.

 1. Wszelkie płatności realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową)
  lub przelewem na wskazany rachunek bankowy wraz z ustaleniem terminu ostatecznej płatności. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

 2. Potwierdzeniem zakupu usługi w Klinice jest wystawiany paragon lub faktura VAT.

 3. Klient przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany powiadomić personel Kliniki rozliczający usługę o chęci wystawienia faktury VAT w dniu wizyty
  lub w terminie późniejszym.

 4. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
  i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 2105) w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.

 5. Klinika nie przewiduje możliwości dokonywania dopłat do pojedynczych usług w celu uzyskania cen pakietowych.

 6. W przypadku, gdy Klient wykupuje w Klinice pakiet usług, niezależnie
  od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność za cały pakiet usług winna być dokonana najpóźniej w dniu wykonania pierwszej usługi z danego pakietu usług, chyba że strony postanowiły inaczej. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. Klientowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminu umówionej usługi w ramach pakietu usług na zasadach przewidzianych
  w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana usługa w ramach pakietu usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.

 7. W przypadku rezygnacji z opłaconego pakietu usług Klinika rozlicza wykonane pojedyncze usługi w cenach pojedynczych usług z cennika obowiązującego w dniu zakupu usług.

 8. Klient ma prawo do przekazania osobom trzecim opłaconych usług lub wpłaconych, a niewykorzystanych środków. Klient wówczas jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody.

 9. Usługi opłacone lub niewykorzystane środki klient ma prawo wykorzystać na inne usługi z oferty Kliniki w przeciągu 1 roku od daty zakupu, z wyłączeniem zabiegów podlegających akcji promocyjnej.

 10. Usługa podlega unieważnieniu w przypadku nieprzybycia lub nieodwołania wizyty z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 11. Klinika honoruje możliwość opłaty za zabiegi w systemie ratalnym MediRaty. Szczegółowych informacji udziela personel recepcji Kliniki.

 12. W przypadku, gdy świadczenie Kliniki jest świadczeniem zdrowotnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 nr 112, poz. 654), w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu stosuje się przepisy wskazanej ustawy.

§ 5

Umawianie terminów oraz przebieg wizyty

 1. W Klinice obowiązuje plan pracy oparty o grafik, w związku z czym oczekuje się od Klienta przybycia na zabieg punktualnie.

 2. Umawianie terminów wizyt odbywa się

  1. telefonicznie

  2. SMS-owo

  3. e-mailowo

  4. Instagram/Facebook – wiadomość prywatna,

  5. poprzez portal Halo24 – link dostępny na stronie internetowej oraz w social mediach.

 3. Każda rezerwacja wymaga podania pełnych prawdziwych danych (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) oraz wybrania zabiegu, z którego się skorzysta.

 4. Płatności, w przypadku zapisów jak w punkcie 2e, można dokonać przez w/w portal, zgodnie z zasadami płatności tamże obowiązującymi.

 5. W przypadku spóźnienia na wizytę, powyżej 15 minut, skutkuje to skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego cena pozostaje bez zmian. Spóźnienie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu

 6. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

 7. Przystępując do zabiegu Klient oświadcza, iż:
  a) Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.
  b) Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
  c) Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania.
  d) Został poinformowany o charakterystyce zabiegów wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.
  e) Nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
  f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny.
  g) Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa
  jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są
  przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.
  h) Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.
  i) Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidziana procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

 8. Jednocześnie klinika doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do zabiegów.

 9. Po przeprowadzeniu zabiegu, personel zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danej usługi.

 10. Preparaty do pielęgnacji domowej Klient może zakupić bezpośrednio w placówce po wykonaniu zabiegu lub może złożyć zamówienie na preparat niedostępny w danej chwili w Klinice.

§6

Prawa i obowiązki Klienta

 1. W czasie korzystania z usług będących w ofercie Klient ma prawo do:
  a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel,
  b) zachowania w tajemnicy przez personel Kliniki danych Klienta dotyczących w szczególności stanu zdrowia, przeprowadzanych zabiegów i ich przebiegu,
  c) świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  d) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach;


2. Do obowiązków Klienta należy:

a) przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w klinice,
b) poszanowanie godności i uprzejmego traktowanie personelu i innych Klientów placówek,
c) przestrzeganie zasad higieny osobistej,

d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
f) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie placówek Kliniki oraz zażywania innych substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia Klienta w związku z zabiegami, ryzyka jakichkolwiek powikłań podczas i po zabiegu,
g) przestrzeganie zaleceń personelu.


§7

Warunki odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz.27.1 zdnia 31 marca 2000 r.). Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług bez podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.


2. W przypadku świadczeń medycznych odstąpienie nie może nastąpić później, niż do rozpoczęcia wykonania pierwszego zabiegu/usługi objętej umową, rozumianego jako wyznaczony termin wykonania pierwszego świadczenia medycznego. W takim przypadku Klinika gwarantuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klinikę oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług przelewem bankowym na konto
wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką w placówce Kliniki.

3.W przypadku zakupu produktów dystrybuowanych przez Klinikę na stronie internetowej zastosowanie mają przepisy rękojmi szczegółowo przewidziane

w Kodeksie Cywilnym, w tym m.in.:

Sprzedawca ma obowiązek rzetelnie wykonać usługę na rzecz kupującego,

– Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie usługi,

– Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeśli produkt ma wadę,

– Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu

do strony internetowej w celu prowadzenia prac modernizacyjnych,

– Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w jego social mediach, włącznie z usunięciem z grona obserwujących

w przypadku rażącego złamania regulaminu. 

§8

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Klinice odbywa się na podstawie postanowień zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

§9

Voucher

 1. Voucher jest dokumentem wystawionym przez Klinikę umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez Klinikę usługi lub produkty albo umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Klinikę zgodnie z obowiązującym Regulaminem, cennikiem i wartością posiadanego Vouchera.

 2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela.

 3. Voucher zawiera: nazwę usługi, nazwę produktu, wysokość zniżki
  lub odpowiednią do wykorzystania kwotę, termin ważności. Voucher może zawierać również opis sposobu jego realizacji.

 4. Wszelkie zmiany w treści Vouchera, w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują, że Voucher traci swoją ważność.

 5. Voucher można nabyć i zrealizować wyłącznie w Klinice.

 6. Voucher ważny jest przez 6 (sześć) miesięcy liczonych od dnia jego wystawienia – w tym okresie należy skorzystać z usług na podstawie zakupionego Vouchera. Po upływie terminu ważności, Voucher traci ważność, a jego posiadacz traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania Vouchera przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Vouchera, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.

 7. Termin ważności Vouchera jest przedłużany tylko w sytuacji, gdy wykonanie usług objętych Voucherem nie jest możliwe do zrealizowania w okresie 6 miesięcy ze względu na odstępy czasowe pomiędzy zabiegami przewidziane w procedurach zabiegowych. W takiej sytuacji termin ważności Vouchera jest przedłużany o czas niezbędny do wykonania zabiegów, których nie da się wykonać w ciągu 6 miesięcy.

 8. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

 9. W sytuacji, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 10. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera w sytuacji, gdy wartość usług, z których chce skorzystać przekracza wartość wskazaną na Voucher.

 11. Voucher może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych usług. Po upływie terminu ważności Vouchera, niewykorzystana jego wartość przepada.

 12. Przy umawianiu się na konsultację i/lub zabieg klient powinien poinformować, że korzysta z Vouchera. Warunkiem skorzystania z usług Kliniki na podstawie Vouchera jest jego uprzednie okazanie w recepcji przed skorzystaniem z usługi.

 13. Udzielane rabaty, zniżki, promocje i Vouchery nie łączą się.

 14. Jeżeli Voucher wystawiony został na określone usługi, Klinika dopuszcza możliwość zamiany tak wykupionej usługi na inną/inne usługi o wartości Vouchera.

 15. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest skontaktowanie się z Kliniką, umówienie się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem terminu ważności wykorzystywanego Vouchera.

 16. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu pracownikowi w recepcji Kliniki.

 17. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, Klinika nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

 18. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 19. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie posiadacza Vouchera do wykonania wybranego zabiegu lub pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel Kliniki przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.

 20. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów.

 21. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera, osoba zakupująca Voucher oraz osoba realizująca Voucher oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i zobowiązują się go przestrzegać. Osoba zakupująca Voucher zobowiązuje się także do poinformowania każdego użytkownika Vouchera o treści niniejszego Regulaminu oraz miejscach gdzie można zapoznać się z jego treścią.

§10

Organizacja promocji

 1. Klinika dla swoich klientów może organizować promocje.

 2. Klinika zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia
  lub skrócenia czasu trwania promocji.

 3. Promocja może być odwołana przez Klinikę w każdej chwili, w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały udziału w promocji.

 1. Uczestnikami promocji, o której mowa w § 7 mogą być osoby fizyczne:

  1. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

  2. będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021r. poz. 1505).

 1. Zasady promocji organizowanych przez Klinikę zawierają informacje dotyczące w szczególności: czas trwania promocji, rodzaj promocji, przedmiot promocji, warunki udziału w promocji, promocyjne ceny.

 2. Przedmiotem promocji mogą być usługi świadczone przez Klinikę w ramach jego działalności oraz towary i produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez Klinikę.

 3. Usługi, towary i produkty objęte promocją, są takiej samej jakości co analogiczne usługi, towary, produkty nie objęte promocją.

 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest wyraźne powołanie się uczestnika promocji na daną ofertę promocyjną, przed przystąpieniem do procedur obowiązujących w Klinice, w tym do procedury zabiegowej lub rejestrowej, w szczególności przed dokonaniem płatności za usługę, towar lub produkt.

 5. Oferta stanowiąca przedmiot promocji nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi w Klinice, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 6. Zakupioną w ramach promocji usługę należy zrealizować w okresie 6 miesięcy licząc od daty zakupu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§11

Przepisy porządkowe

 1. Każdy klient korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia usług, które zostaną mu udostępnione w Klinice lub są dostępne dla klientów za pośrednictwem strony internetowej.

 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest w recepcji Kliniki oraz na stronie internetowej.

 3. Korzystając z usług Kliniki klient ma obowiązek, ponadto, na czas trwania zabiegu (usługi) pozostawić swoje ubrania w miejscu do tego wyznaczonym w Klinice, a przedmioty wartościowe i pieniądze zabrać ze sobą pod rygorem braku odpowiedzialności Kliniki za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru, przy czym zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu; poszanowania mienia będącego własnością Kliniki (szkody powstałe z winy klienta zostaną usunięte na jego koszt);

 4. Klienci Kliniki nie mają prawa:

  1. samowolnie korzystać z urządzeń i aparatury służących do realizacji usług;

  2. samodzielnie uruchamiać i wyłączać urządzenia i aparaturę;

  3. wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są usługi, bez zgody personelu Kliniki;

  4. zakłócać realizację usług w Klinice.

§12

Reklamacje i wnioski

 1. Klient może składać reklamacje i wnioski dotyczące działalności Kliniki.

 2. Reklamacje i wnioski należy składać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres amea.klinika@gmail.com;

  2. osobiście do Managera Kliniki.

  1. W celu rozpoznania reklamacji/wniosku, zgłaszana przez klienta reklamacja/wniosek powinny zawierać co najmniej:

   1. dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

   2. informację o usłudze, której dotyczy: rodzaj usługi, termin wykonania;

   3. przedmiot reklamacji/wniosku.

 1. Reklamacje i wnioski będą rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych od dnia ich wpływu, a o jej wyniku zostanie powiadomiony tą samą drogą.

 2. Niezależnie od powyższego, klient zobowiązany jest stawić się w Klinice osobiście w terminie wskazanym przez Klinikę (termin uzgodniony z klientem) w celu umożliwienia personelowi Kliniki weryfikacji zgłaszanych zastrzeżeń przez klienta, jeżeli w ocenie Kliniki taka wizyta okaże się w danym przypadku konieczna na potrzeby oceny zasadności zgłaszanej skargi.

 3. W przypadku niestawienia się klienta na wizytę, o której mowa w ust.5, uzgodniony zostanie nowy termin kolejnej wizyty. Ponowne niestawienie się klienta na uzgodnionej wizycie jest równoznaczne z zamknięciem procesu rozpatrywania reklamacji/wniosku złożonych przez klienta.

 4. W celu sprawnego przebiegu procesu rozpatrywania reklamacji/wniosku wizyta, o której mowa powyżej powinna zostać zrealizowana w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia wpływu reklamacji/wniosku. Po upływie tego terminu wniosek nie będzie rozpatrywany.

 5. Za pozytywne rozpatrzenie wniesionej reklamacji/wniosku uznaje się ponowienie zabiegu nieodpłatnie lub zwrot pieniędzy.

 6. Reklamacja/wniosek nie będą uwzględniane w przypadku, gdy klient:

  1. nie stosuje się do zaleceń osoby wykonującej zabieg;

  2. zataił informacje mające wpływ na przebieg i efekt zabiegu;

  3. uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia obszarów poddanych zabiegom.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Każdy klient korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 3. W Klinice mają zastosowania wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z daną usługą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kliniki, z tym wskazaniem, że, w pierwszej kolejności, obie strony podejmą próby załatwienia sprawy w sposób polubowny.

 5. Klinika zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw nabytych przez klientów przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2022r.

Dodatkowe regulaminy: